Admissions
Жыл сайын FizMat қазақстанның барлық өңірлерінен үздік оқушыларды жинайды

ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ САЯСАТЫ

Осы Құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясаты «Республикалық физика-математика мектебі» КеАҚ сайтының (бұдан әрі — «Орындаушы») дербес және өзге де деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді. Осы Құпиялылық саясатының қолданыстағы редакциясы танысу үшін үнемі қолжетімді және Интернет желісінде https://admissions.fizmat.kz/мекенжайында орналасқан:

Орындаушыға сайт арқылы дербес және өзге де деректерді бере отырып, Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатында баяндалған шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға өзінің келісімін растайды.

Егер Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспесе, ол сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Құпиялылық саясатының сөзсіз акцепті пайдаланушының сайтты пайдалана бастауы болып табылады.

  1. Терминдер

1.1. Сайт ‒ Интернет желісінде https://admissions.fizmat.kz/ мекенжайында орналасқан сайт.

Сайтқа және оның жеке элементтеріне (бағдарламалық қамтамасыз етуді, дизайнды қоса алғанда) барлық айрықша құқықтар Орындаушыға толық көлемде тиесілі болады. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Құпиялылық саясатының мәні болып табылмайды.

1.2. Пайдаланушы ‒ сайтты пайдаланатын тұлға.

1.3. Заңнама ‒ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.

1.4. Дербес деректер ‒ пайдаланушы тіркелу кезінде немесе сайт функционалын пайдалану процесінде дербес ұсынатын Пайдаланушының дербес деректері.

1.5. Деректер ‒ пайдаланушы туралы өзге де деректер (Дербес деректер ұғымына кірмейтін).

1.6. Тіркеу ‒ Пайдаланушының сайтта орналасқан тіркеу нысанын қажетті мәліметтерді көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.

1.7. Тіркеу формасы ‒ сайтта орналасқан форма, оны пайдаланушы сайтты толық көлемде пайдалану мүмкіндігі үшін толтыруы керек.

1.8. Қызмет (-тер) ‒ Орындаушы келісім негізінде ұсынатын қызметтер.

  1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

2.1. Орындаушы қызметтерді көрсету және пайдаланушымен өзара әрекеттесу үшін қажетті дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды.

2.2. Дербес деректер мынадай мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін:

2.2.1    Пайдаланушыға қызмет көрсету;

2.2.2    пайдаланушыны сәйкестендіру;

2.2.3    Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;

2.2.4    жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұраныстарды пайдаланушыға жіберу;

2.2.5    статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу;

2.3.      Орындаушы оның ішінде келесі деректерді өңдейді:

2.3.1    тегі, аты және әкесінің аты;

2.3.2    электрондық пошта мекенжайы;

2.3.3    телефон нөмірі;

2.3.4    3×4 фотосурет

2.3.5    сканерлеу. туу туралы куәліктің нұсқасы

2.4. Пайдаланушыға сайтта үшінші тұлғалардың дербес деректерін көрсетуге тыйым салынады (осы тұлғалардың мүдделерін білдіру шарттарын қоспағанда, осындай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың Құжаттамалық растамасы бар).

  1. ДЕРБЕС ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ

3.1. Орындаушы дербес деректерді Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңына және Орындаушының ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.

3.2. Пайдаланушының дербес деректеріне және өзге де деректеріне қатысты көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді болып табылатын жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.

3.3. Орындаушы дербес деректердің архивтік көшірмесін сақтауға құқылы.

Орындаушының дербес деректерді және деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқығы бар.

3.4. Орындаушының дербес деректерді және пайдаланушының деректерін пайдаланушының келісімінсіз мынадай тұлғаларға беруге құқығы бар:

3.4.1 мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;

3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге жағдайларда.

3.5. Орындаушы дербес деректерді және деректерді 3.4-тармақта көрсетілмеген үшінші тұлғаларға беруге құқылы. келесі жағдайларда осы Құпиялылық саясаты:

3.5.1 пайдаланушы осындай әрекеттерге өз келісімін берді;

3.5.2 беру пайдаланушының сайтты пайдалануы немесе пайдаланушыға қызмет көрсету шеңберінде қажет;

3.6. Орындаушы Дербес деректер мен деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

  1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

4.1. Орындаушы заңнамаға сәйкес дербес және өзге де деректерді тиісінше қорғауды жүзеге асырады және дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, соның ішінде дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

  1. ӨЗГЕ ДЕ ЕРЕЖЕЛЕР

5.1. Осы Құпиялылық саясатына және пайдаланушы мен орындаушы арасындағы құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылады.

5.2. Осы Келісімнен туындайтын барлық ықтимал даулар Орындаушының тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуі тиіс.

Сотқа Жүгінер алдында пайдаланушы міндетті сотқа дейінгі тәртіпті сақтауы және орындаушыға тиісті шағымды жазбаша түрде жіберуі тиіс. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.

5.3. Егер қандай да бір себептер бойынша Құпиялылық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл құпиялылық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

5.4. Орындаушының құпиялылық саясатын кез келген сәтте пайдаланушының алдын ала келісімінсіз біржақты тәртіппен (толық немесе ішінара) өзгертуге құқығы бар. Барлық өзгерістер сайтқа орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

5.5. Пайдаланушы тиісті редакциямен танысу арқылы құпиялылық саясатындағы өзгерістерді өз бетінше бақылауға міндеттенеді.

5.6. Осы Құпиялылық саясатына қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтар электрондық пошта арқылы admissions@fizmat.kz немесе 8 (707) 222-17-47 телефоны бойынша хабарлануы керек.